Algemene voorwaarden

Algemene
voorwaarden

Eenmanszaak Retraites-Nederland.nl (hierna: Retraites-Nederland.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72458941 en is gevestigd aan Bemuurde Weerd Oostzijde 16 (3514 AN) te Utrecht.

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die diensten aan Gebruikers aanbiedt via de Website.
 3. Aanbod: het aanbod van een Aanbieder aan een Gebruiker.
 4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website https://www.www.retraites-nederland.nl/ aan Gebruikers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website.
 6. Retraites-Nederland.nl: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Aanbieder.
 7. Website: de Website van Retraites-Nederland.nl waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Aanbieder(s).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Retraites-Nederland.nl en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 2. Retraites-Nederland.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Retraites-Nederland.nl. Retraites-Nederland.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Retraites-Nederland.nl.
 3. De Website van Retraites-Nederland.nl is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten
 4. Door het boeken van een dienst gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Aanbieder voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de dienst. Gebruiker dient dit kenbaar te maken bij Aanbieder. De Gebruiker dient bij opzegging alle schade die Aanbieder ten gevolge van de opzegging lijdt met inbegrip van reeds overeengekomen gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding te vergoeden.
 5. Als aanbieder van de Website, is Retraites-Nederland.nl geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Aanbieder. Retraites-Nederland.nl is enkel bemiddelaar en geen reisorganisator.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het Aanbod van de Aanbieder(s) wordt door Retraites-Nederland.nl gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. Retraites-Nederland.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Aanbieder op de Website.
 2. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de dienst van Aanbieder te boeken en/of te betalen.

 Artikel 4 – Gebruik van de Website

 1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Retraites-Nederland.nl.
 2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Retraites-Nederland.nl, alsmede op de goede naam van Retraites-Nederland.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Retraites-Nederland.nl en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Retraites-Nederland.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
 4. Retraites-Nederland.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Retraites-Nederland.nl is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorRetraites-Nederland.nl bekend was.
 5. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Retraites-Nederland.nl onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 6. Retraites-Nederland.nl is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
 7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Retraites-Nederland.nl, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:
  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Retraites-Nederland.nl, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Retraites-Nederland.nl of derden hindert of schade toebrengt.
 1. Retraites-Nederland.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 5 – Notice and Takedown

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Retraites-Nederland.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Retraites-Nederland.nl komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Retraites-Nederland.nl of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Retraites-Nederland.nl tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. Retraites-Nederland.nl zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Retraites-Nederland.nl aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.
 5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Retraites-Nederland.nl over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via [email protected]
 6. Indien Retraites-Nederland.nl constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Retraites-Nederland.nl het account van Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Website

 1. Retraites-Nederland.nl staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Retraites-Nederland.nl spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Retraites-Nederland.nl is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Retraites-Nederland.nl is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Retraites-Nederland.nl biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Retraites-Nederland.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Aanbieders en de uitvoering daarvan.
 3. Retraites-Nederland.nl heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Aanbieders-diensten door Aanbieders. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Retraites-Nederland.nl is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Aanbieder niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop ‘Nu boeken’ tijdens het plaatsingsproces van een dienst van Aanbieder via de Website van Retraites-Nederland.nl.
 2. Retraites-Nederland.nl zal de overeenkomst met de Aanbieder elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.
 3. De overeenkomst kan alleen door de Aanbieder uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Dienst. Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Retraites-Nederland.nl of de Aanbieder te melden.

Artikel 8 – Annulering van de overeenkomst

Het annuleringsbeleid van de desbetreffende Aanbieder is van toepassing. Deze is te vinden bij de desbetreffende reizen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Op het moment dat de dienst definitief is gemaakt door Gebruiker, is Gebruiker verplicht om de Aanbieder te betalen voor de dienst. Gebruiker kan de dienst via de Website betalen.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de dienst. Gebruiker dient dit kenbaar te maken bij Aanbieder. Terugboekingen zijn in beginsel mogelijk. Bij annulering is Gebruiker een deel van de reissom schuldig aan de Aanbieder als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en reeds gedane activiteiten. De specifieke voorwaarden zijn te vinden bij de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende Aanbieder. Terugbetaling vindt enkel plaats op dezelfde rekening, als de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Retraites-Nederland.nl is namens de Aanbieder geautoriseerd om namens de Aanbieder de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen.
 4. Op het platform van Retraites-Nederland.nl doe je een aanbetaling van 15% om je deelname te bevestigen. Het overige bedrag (85%) wordt 4 weken voorafgaand aan de retraite per factuur opgestuurd door de retraitegever zelf. Is jouw retraite binnen de periode van 4 weken dan wordt de factuur zo spoedig mogelijk opgestuurd om jouw deelname te bevestigen. 

  Let op: als je een aanbetaling doet, ga je automatisch akkoord het volledige bedrag te betalen. Wil je jouw deelname annuleren? Dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende retraite. Het afzien van deelname aan de retraite (ook tijdens de retraite zelf) geeft geen recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag.

 Artikel 10 – blogartikelen

Op de website van Retraites-Nederland.nl kunnen informatieve blogs worden geplaatst en/of ter beschikking gesteld worden door Retraites-Nederland.nl en/of derden. Retraites-Nederland.nl is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs op de Website van Retraites-Nederland.nl.

Artikel 11 – Achterlaten van reviews

Gebruiker kan op de Website en/of via Google-reviews over Aanbieder een review achterlaten. Als Gebruiker een review achterlaat is dat tevens anoniem mogelijk.

Artikel 12 – Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Retraites-Nederland.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Retraites-Nederland.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Retraites-Nederland.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Retraites-Nederland.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Retraites-Nederland.nl alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Retraites-Nederland.nl, (ii) afname van de diensten van Aanbieders via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Retraites-Nederland.nl en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website
 3. Retraites-Nederland.nl sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Indien en voor zover Retraites-Nederland.nl aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Retraites-Nederland.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Retraites-Nederland.nl binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Retraites-Nederland.nl.
 6. Indien tijdens een retraite hallucinerende truffels worden gebruikt, is het nemen van de truffels op eigen risico van Gebruiker. Retraites-Nederland.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van de truffels.
 7. Retraites-Nederland.nl zal er alles aan doen om de kwaliteit van een retraite te waarborgen. Mocht een retraite echter geannuleerd worden vanuit de Aanbieder vanwege een faillisement, ziekte, een sterfgeval of een soorgelijke situatie dan is Retraites-Nederland.nl hier niet aansprakelijk voor. De boeker van de retraite dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Retraites-Nederland.nl biedt de aangeboden reizen enkel aan als bemiddelaar.

Artikel 13 – Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Retraites-Nederland.nl voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Aanbieder, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Retraites-Nederland.nl, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Aanbieder en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Aanbieder op grond van een Aanbod.

 Artikel 14 – Klachten

 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Retraites-Nederland.nl, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Retraites-Nederland.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Retraites-Nederland.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 Artikel 15 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Retraites-Nederland.nl vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

 Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Retraites-Nederland.nl en Gebruiker, en Retraites-Nederland.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Retraites-Nederland.nl en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Breda, 4 november 2021.

Zoeken

Land

Land
 • Spanje
 • Portugal
 • Frankrijk
 • Italië
 • Noorwegen
 • België

Categorie

Categorie
 • Meditatie
 • Yoga
 • Ontspanning
 • Mindfulness
 • Actief
 • Stilte
 • Creativiteit
 • Voor vrouwen

Datum

Datum

Prijs

Prijs
Zoeken

Categorie

Categorie
 • Ontspanning
 • Yoga
 • Weekend
 • Meditatie
 • Midweek
 • Mindfulness
 • Stilte
 • Voeding
 • Klooster
 • Voor vrouwen
 • Wellness
 • Human Design
 • Actief
 • Creatief

Datum

Datum

Prijs

Prijs

Provincie

Provincie
 • Gelderland
 • Overijssel
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Limburg
 • Utrecht
× Vragen? Stel ze hier :-)